Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MICHAŁ WASILEWSKI

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ

DRUMPORT MICHAŁ WASILEWSKI

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do całokształtu działalności Michała Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drumport Michał Wasilewski, w tym za pośrednictwem strony internetowej: http://drumport.pl/

 

 1. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych jest Michał Wasilewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drumport Michał Wasilewski, ul. Mierosławskiego 2/2, 51-682 Wrocław, NIP: 8982026122, REGON: 021278325.

W celu skontaktowania się z nami należy:

– wysłać e-mail na adres: info@drumport.pl

– wysłać list na adres: ul. Mierosławskiego 2/2, 51-682 Wrocław lub

– zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 725 984 107.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane i mamy obowiązek przekazać Ci poniższe informacje.

 

 1. Cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży:

 • W przypadku zawarcia z Tobą umowy sprzedaży przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.

Pamiętaj, że w przypadku gdy kupujesz od nas sprzęt muzyczny za pośrednictwem portali Allegro lub OLX, portale te również są administratorami Twoich danych osobowych. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdziesz na ich stronach internetowych:

– Allegro: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5

– OLX: https://pomoc.olx.pl/hc/pl/articles/360000901525

 

 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą innej umowy

 • Jeśli jesteś naszym kontrahentem (przykładowo sprzedajesz nam sprzęt muzyczny), przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Przetwarzanie danych pracowników i innych członków personelu naszych klientów lub kontrahentów:

 • Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem. Dla powyższego celu podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej poczty:

 • Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej poczty możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

 

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej:

 • Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy. Jeśli będziesz się z nami porozumiewać za jego pośrednictwem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu. Dodatkowo, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, będziemy przetwarzać twoje dane kontaktowe w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.
 • W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i jej administrowania możemy przetwarzać dane zbierane podczas wizyt na niej za pośrednictwem plików cookies. Używane są jedynie pliki cookies tzn. techniczne. Dane te nie będą wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w punkcie VII niniejszej Polityki Prywatności. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.

 

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilów w mediach społecznościowych:

 • Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy możemy przetwarzać Twoje dane zgromadzone na profilach Drumport na portalu Facebook, Youtube i Instagram w celu zapewnienia funkcjonowania profilu (w szczególności aby informować użytkowników o naszych towarach i usługach i o wydarzeniach w których bierzemy udział) oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie usprawiedliwione interesy.

Pamiętaj, że administratorem Twoich danych są również Facebook Inc. (w przypadku korzystania z portalu Facebook, Google Ireland Limited (w przypadku korzystania z portalu Youtube) i Facebook Ireland Ltd. (w przypadku korzystania z portalu Instagram). Drumport nie ma żadnego wpływu na sposób przetwarzania danych przez te podmioty.

Więcej informacji o zasadach prywatności obowiązujących na portalu Facebook, znajdziesz na stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Z kolei informacje o zasadach prywatności obowiązujących na portalu Youtube znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Informację o zasadach prywatności obowiązujących na portalu Instagram znajdziesz na stronie internetowej: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

 

 • Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

 • Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP (w przypadku przedsiębiorców), e-mail, numer telefonu. Podobnie jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć. Będziemy również przetwarzać dane dotyczące szczegółów naszej współpracy;
 • Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;
 • Jeśli kontaktujesz się z nami, przetwarzanie Twoich danych takich jak Twoje imię, nazwisko, adres i wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;
 • Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (jeśli go podałeś), a także dane zawarte w treści wiadomości;
 • Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane za pośrednictwem plików cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i jej administrowania;
 • W przypadku wizyt na naszych profilach w mediach społecznościowych przetwarzanie Twoich danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez te portale.

 

 • Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

1)    w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, wówczas usunięcie danych nastąpi po prawomocnym zakończeniu tego postępowania;

2)    w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;

3)    w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:

–      w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:

 • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
 • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

–      w przypadku danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z prowadzenia profilu przez Drumport;

 

 1. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych;
 • Prawo do sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych (tylko jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda lub zawarta umowa, zaś dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany);
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w oparciu o Twoje dane.

 

 • Pliki cookies (tzn. ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny naszego serwisu internetowego, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Dzięki cookies wiemy, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, jak długo na niej przebywasz i z jakiego miejsca na świecie się na nią logujesz. Nie znamy jednak Twojej tożsamości i nie próbujemy jej ustalić.

Pliki cookies pozwalają nam usprawniać funkcjonowanie strony internetowej i administrować nią. Używamy jedynie plików cookies technicznych, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania przez Ciebie strony.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystamy z plików cookies za Twoją zgodą wyrażoną poprzez kontynuowanie przez Ciebie korzystania z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, której używasz. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 

 • Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • firmom, które zapewniają nam usługi hostingu;
 • podmiotom za pośrednictwem których prowadzimy sprzedaż;
 • kurierom, pracownikom poczty którzy dostarczają Ci przesyłki;

Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z następującymi wyjątkami:

 • Zagraniczne transfery danych będą realizowane w przypadku korzystania z usług firmy Facebook Inc. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Inc posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie decyzją Komisji Europejskiej.
 • Zagraniczne transfery danych będą realizowane w przypadku korzystania z portalu Youtube, zaś administratorem danych będzie w tym przypadku Google Ireland Limited. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wskazujemy, że Google Ireland Limited posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie decyzją Komisji Europejskiej.
 • Zagraniczne transfery danych będą realizowane w przypadku korzystania z portalu Instagram, zaś administratorem danych będzie w tym przypadku Facebook Ireland Ltd. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów do których dane będą przekazane.
 • W przypadku wysyłki towarów za pośrednictwem UPS.Inc dane będą przekazywane poza obszar EOG, w tym do Stanów Zjednoczonych. Podstawą transferu danych będzie podpisanie standardowych klauzul umownych.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 26.03.2019.